Algemene voorwaarden

Op alle afspraken en consulten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf schriftelijk door Labyrinthoss zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

 

Door akkoord te gaan met de voorwaarden bij aanvang van de consulten c.q. gesprekken is het de cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

 

Labyrinthoss stelt als voorwaarde dat iedere cliënt Labyrinthoss naar waarheid zal informeren over eventuele parallel lopende behandelvorm, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.

 

Labyrinthoss zal alleen, na overleg met de cliënt, zijn/haar huisarts, behandelaar of behandelend arts op de hoogte stellen van de ontwikkelingen, c.q. behaalde resultaten.

 

Afspraken & Annulering

Cliënt verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden en met de procedure en de tarieven voor Begeleiding door het maken van een afspraak voor Begeleiding. Cliënt stelt Germien Grimmelikhuizen-Brouwer op de hoogte van relevante contactgegevens.

 

Een afspraak voor Begeleiding is geldig dan en slechts dan als deze door Germien Grimmelikhuizen-Brouwer schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt aan de cliënt.

 

Voor een standaard consult wordt minimaal 60 minuten gereserveerd en gerekend. Wanneer gesprekken langer duren wordt de tijd evenredig doorberekend. Bij telefonisch of mailcontact van inhoudelijke aard geldt de standaard uurprijs.

 

Annulering door de cliënt dient plaats te vinden ten minste 24 uur voor de afspraak. Indien er geannuleerd wordt binnen 24 uur, zullen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

In geval van overmacht aan de kant van Germien Grimmelikhuizen-Brouwer om de afspraak te annuleren, zal er zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen met de cliënt voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn.

 

Betaling

 

Betaling geschiedt á contant of door overmaking van het verschuldigde bedrag. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van factuur te zijn betaald.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn bij het voldoen van een factuur door cliënt, is Germien Grimmelikhuizen-Brouwer gerechtigd om additionele kosten in rekening te brengen vanwege herinneringen, aanmaningen en/of incasso. Bij het in gebreke blijven van betaling zullen er geen vervolg consulten plaatsvinden.

 

Tarieven zoals gesteld in de schriftelijk bevestiging van de afspraak zijn bindend. Dit tarief zal jaarlijks worden geïndexeerd. Indien u akkoord gaat met deze voorwaarden en de afspraak, bent u verplicht hieraan te voldoen.

 

Labyrinthoss verplicht zich om binnen een vooraf aangegeven tijdsbestek, haar uiterste best te doen om de cliënt een zo passend mogelijke gespreks- of therapievorm aan te bieden. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden.

 

Of de cliënt in aanmerking komt voor vergoedingen van de gesprekken, dient de cliënt na te vragen bij zijn zorgverzekeraar. Labyrinthoss kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (tussentijdse) polis wijzigingen of voor door verzekeraars verstrekte (mogelijk onjuiste) informatie.


Aansprakelijkheid

 

Germien Grimmelikhuizen-Brouwer kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan de cliënt of aan derden, door welke oorzaak dan ook.

 

Tevens aanvaardt Germien Grimmelikhuizen-Brouwer geen aansprakelijkheid voor de door de cliënten gemaakte kosten of vergoedingen anderszins.

 

Als geregistreerd NFG-lid heeft Germien Grimmelikhuizen-Brouwer zich als psychosociaal werker te houden aan de Beroepscode en Tuchtrecht van NFG (www.de-nfg.nl ) en de RBCZ  ( www.rbcz.nu )